Prowadzący

+ Mgr Nili Amit

Ukończyła Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie. Przez wiele lat była zastępcą dziekana Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Telawiwskiego. Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia o Izraelu w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, w Collegium Civitas i na Uniwersytecie im. Jana Pawla II. Tematy jej wykładów to kultura i geneza tożsamości społeczeństwa izraelskiego. W Muzeum Historii Żydów Polskich pełni funkcję koordynatorki do spraw Izraela. Opublikowała autobiografię „A miałam być księżniczką z bajki…”.

+ Prof. dr hab. Sławomir Buryła

Pracuje na Wydziale Polonistyki UW. Zajmuje się współczesną literaturą polską, a zwłaszcza prozą wojny i okupacji, Holocaustu oraz edytorstwem i kultura popularną. Jest autorem kilku książek dotyczących tematyki Holocaustu i II wojny światowej: m.in. Opisać Zagładę (FNP, Wrocław 2006), Tematy (nie)opisane (Universitas), Wokół Zagłady (Universitas 2016), Rozrachunki z wojną (IBL PAN, 2017), Wojna i okolice (IBL PAN, 2018). W 2012 r.  ukazała się pod jego redakcją oraz Doroty Krawczyńskiej i Jacka Leociaka synteza Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968), a w 2018 r. monografia Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Literatura i sztuka (IH PAN).

+ Dr Maria Cieśla

Adiunktka w Instytucie Historii PAN, absolwentka historii (z specjalizacją historii i kultury Żydów) UW, stypendystka Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, YIVO w Nowym Yorku i Uniwersytetu w Lipsku. Autorka książki „Kupcy arendarze, rzemieślnicy. Różnorodność zawodowa Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII-XVIII w., Warszawa 2018.  Interesuje się historią nowożytną Żydów i kontaktów chrześcijańsko-żydowskich.

+ Dr Kamila Dąbrowska

Etnolożka, specjalistka w dziedzinie antropologii pamięci i relacji polsko-żydowskich. Autorka artykułów i rozprawy doktorskiej o pamięci indywidualnej i zbiorowej Żydów mieszkających na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. Zawodowo i prywatnie związana z polskimi Żydami, którzy Polskę opuścili po antysemickiej kampanii z 1968 roku. Przez wiele lat prowadziła zajęcia w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktorka tomu „Antropologia wobec dyskryminacji”. Wieloletnia pracowniczka Muzeum POLIN, koordynująca projekty antydyskryminacyjne, zarządzająca zespołem muzealnych przewodników i koordynująca program wydarzeń rocznicowych Marca ’68.

+ Dr Magdalena Kozłowska

Adiunktka Instytutu Historycznego UW, absolwentka historii ze specjalnością judaistyka i kulturoznawstwa ze specjalnością studia bliskowschodnie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła również studia tłumaczeniowe. Pasjonuje ją m.in. historia społeczna Żydów w dwudziestoleciu międzywojennym oraz historia społeczna Izraela. Zajmuje się  tłumaczeniami z języka jidysz.

+ Dr Karolina Krasuska

Adiunkt w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW, współpracuje z Zespołem „Literatura i Gender” IBL PAN i Krytyką Polityczną. Jej zainteresowania obejmują: teorię gender/queer, metodologię kulturoznawstwa, żydowskość w literaturze północnoamerykańskiej, komparatystykę literacką.

+ Prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk

Pracuje w Instytucie Judaistyki U Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zainteresowania badawcze: status prawny Żydów w okresie nowożytnym, żydowski samorząd terytorialny, stosunki chrześcijańsko-żydowskie, szczególnie zagadnienie konwersji.

Publikacje: Sejmy i sejmiki szlacheckie wobec Żydów w II połowie XVII wieku, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1994; Żydzi w dobrach prywatnych. W świetle sądowniczej i administracyjnej praktyki dóbr magnackich w wiekach XVI-XVIII, Kraków 2002; Rodziłem się Żydem… Konwersje Żydów w XVII-XVIII wieku, Kraków 2015.

Publikacje źródłowe:

Żydzi polscy 1648-1772. Kraków 2001; Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich dawnego województwa krakowskiego z lat 1674-1696, Kraków 1995-2009; Sejm Czterech Ziem. Źródła, [wraz z J. Goldbergiem], Wydawnictwo Sejmowe,  Warszawa 2011; Żydowski samorząd ziemski. W Koronie XVII-XVIII w. Źródła, [wraz z P. Zarubinem] Kraków 2019.

+ Dr Bartłomiej Krupa

Historyk i  literaturoznawca, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, członek Zespołu Badań nad Literaturą Zagłady oraz redaktor rocznika „Narracje o Zagłądzie” (UŚ). Jego zainteresowania naukowe obejmują prozę polską wobec Zagłady, antropologię literatury, historię historiografii XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem  historiografii Holokaustu. Autor książek Wspomnienia obozowe jako specyficzna odmiana narracji historycznej (Kraków, 2006) oraz Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987-2003), (Kraków 2013). W 2016 roku visiting professor na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie.

+ Prof. dr hab. Jacek Leociak

Kierownik Zakładu Badań nad Literaturą Zagłady w Instytucie Badań Literackich PAN, członek Pracowni Poetyki Teoretycznej i Semiotyki Kultury IBL PAN, członek-założyciel Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IFiS PAN, redaktor rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”. Razem z Barbarą Engelking przygotował koncepcję galerii „Zagłada” w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Opublikował: Tekst wobec Zagłady. O relacjach z getta warszawskiego (1997, 2016); Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście (wspólnie z Barbarą Engelking; IFiS PAN 2001, Yale University Press 2009, wyd. rozszerzone i poprawione Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów 2013), Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji (2009); Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów, (2010); Spojrzenia na Warszawskie getto (2011); Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy: od narodzin po Zagładę (2018), Młyny boże. Zapiski o Kościele i Zagładzie (2018).

+ Dr hab. Joanna Lisek

Literaturoznawczyni, tłumaczka, pracowniczka naukowa Katedry Judaistyki im. Tadeusza Taubego Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się poezją żydowską i kulturą jidysz, a szczególnie twórczością kobiet. Jest autorką monografii: Jung Wilne – żydowska grupa artystyczna oraz Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.) oraz redaktorką tomów: Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz oraz Mykwa – rytuał i historia. Z Karoliną Szymaniak i Bellą Szwarcman-Czarnotą przygotowała tom: Moja dzika koza. Antologia poetek jidysz. Od 2017 r. redaguje serię Żydzi. Polska. Autobiografia.

+ Dr hab. Lena Magnone

Urodzona w 1980 roku w Poznaniu, studia – filologię polską, socjologię oraz podyplomowe studium kształcenia tłumaczy – ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim. Tu także obroniła doktorat (2007) oraz uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (2017). Laureatka programu „Zostańcie z nami” Fundacji Tygodnika „Polityka”, stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW oraz Fulbright Senior Award. Autorka m.in. monografii Maria Konopnicka. Lustra i symptomy oraz Emisariusze Freuda. Transfer kulturowy psychoanalizy do polskich sfer inteligenckich przed drugą wojną światową. Pracuje na Wydziale Polonistyki UW, wykłada również na podyplomowych Gender Studies w IBL PAN. W roku akademickim 2019/2020 profesor wizytujący na New York University.

+ Dr hab. Alina Molisak

 Pracuje w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczała również na Uniwersytecie Humboldtów (Berlin 2007/2008) oraz na Uniwersytecie w Hamburgu (2015/2016). Należy Gesellschaft für europäisch-jüdische Literaturstudien, Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych; jest też członkinią zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich.

Opublikowała: Judaizm jako los. Rzecz o Bogdanie Wojdowskim (2004) oraz Żydowska Warszawa – żydowski Berlin. Literacki portret miasta w pierwszej połowie XX wieku.(2016). Współredaktorka m.in.  książek: Polish and Hebrew Literature and National Identity (2010);  Nach dem Vergessen. Rekurse auf dem Holocaust in Ostmitteleuropa nach 1989 (2010);  Ślady obecności(2010) Żydowski Polak – polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej (2011); Galician Polyphony. Places and Voices (2015);  Pomniki pamięci. Miejsca niepamięci. (2017), Turystyka i polityka. Ideologie współczesnych opowieści o przestrzeniach  (2017) The Trilingual Literature of Polish Jews from Different Perspectives. In Memory of I.L. Peretz ((2017); Tożsamość po pogromie. Świadectwa i interpretacje Marca ’68 (2019).

Zainteresowania – literatura polsko-żydowska i literatura jidysz, nowoczesna tożsamość żydowska, problematyka Zagłady, poetyka przestrzeni miejskich i wiejskich.

Pracuje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wygłaszała gościnnie wykłady na uniwersytetach w Berlinie, Hamburgu, Bonn, Mainz i Tybindze. Jest członkiem Gesellschaft für europäisch-jüdische Literaturstudien. Autorka książki Judaizm jako los. Rzecz o Bogdanie Wojdowskim (Warszawa 2004). Współredagowała antologie Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie (Kraków 2005) oraz Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Przybliżenia (Warszawa 2006).

+ Dr Renata Piątkowska

Historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Od lat zajmuje się sztuką i kulturą żydowską. Autorka licznych artykułów i publikacji, w tym książki Między Ziemiańską a Montparnassem. Roman Kramszyk (Warszawa 2004). Pracowała w Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego, gdzie była kuratorką wielu wystaw, m.in.: „Maurycy Trębacz 1861-1941” (1993); „Artur Markowicz 1872-1934. Wystawa monograficzna” (1995); „Roman Kramsztyk (1885-1942)” (1997); „Przyjaciele. Simon Mondzain, Jan Hrynkowski, Władysław Zawadowski” (1999); „Nasi starsi bracia. Malarstwo, grafika i rysunki z kolekcji Żydowskiego Instytutu Historycznego” (2001). Od 1999 roku pracuje w Muzeum Historii Żydów Polskich, obecnie jako Kurator Zbiorów.

+ Dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, prof. IBL PAN

 Historyczka idei, historyczka literatury XIX i XX w. Obecnie zajmuje się również problematyką gender i queer, jest kierowniczką Zespołu Badań Genderowych Archiwum Kobiet IBL PAN oraz studiów podyplomowych Gender Studies IBL PAN i Podyplomowych Studiów Polsko-Żydowskich IBL PAN.

+ Dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz

Członkini zespołu Archiwum Kobiet w Instytucie  Badań Literackich PAN, absolwentka historii na UW i Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Członkini Komisji Historii Kobiet przy Komitecie Nauk Historycznych PAN. Główny kierunek zainteresowań badawczych: historia społeczna Polski okresu 1944/45-1989, ze szczególnym uwzględnieniem historii kobiet, historia codzienności, analiza dyskursów popularnych, zwłaszcza prasowych i poradnikowych oraz literatury dokumentu osobistego. Zajmowała się także pisarstwem osobistym okresu Zagłady oraz powojennymi dyskursami na temat Zagłady.

+ Dr hab. Krystyna Stebnicka

Historyk starożytności, pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

+ Dr Martyna Steckiewicz

Dr nauk humanistycznych z zakresu kulturoznawstwa, pracowniczka Centrum Kultury Jidysz w Warszawie. Publikowała między innymi w pismach: „Kultura Popularna”, „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”, tomach : „Więcej niż obraz. Przestrzenie wizualne” (red. E. Wilk i inni), „Literatura kryminalna. Śledztwo w sprawie gatunków.” (red. A. Gemra). Interesuje się badaniami nad kulturą współczesną, szczególnie popularną oraz jej związkach z aspektami tożsamościowymi i migracyjnymi

+ Mgr Kazimiera Szczuka

 Historyczka i krytyczka literatury. Uczennica profesor Marii Janion. Współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 marca, współtwórczyni pierwszych warszawskich Manif. Członkini założycielka partii Zieloni 2004. Obecnie związana z Krytyką Polityczną i Feminoteką. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet Polskich i tajnej kobiecej loży kulinarnej. Prowadziła programy telewizyjne takie jak „Dobre Książki”, „Pegaz”, „Wydanie Drugie Poprawione” i „Najsłabsze ogniwo”. Publikowała między innymi w „Tekstach Drugich”,  „Gazecie Wyborczej”, „Polityce” i kwartalniku „Krytyka Polityczna”. Jest autorką dwóch książek

+ Prof. dr hab. Marcin Wodziński

Profesor historii i literatury żydowskiej, kierownik Katedry Judaistyki w Uniwersytecie Wrocławskim. Jego obszar zainteresowań naukowych to historia społeczna Żydów; dzieje Żydów na Śląsku oraz żydowska kultura materialna. Jest autorem licznych publikacji, m. in. książek: Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII-XVIII w. (1996); Haskalah and Hasidism in the Kingdom of Poland (2005), Hasidism and Politics (2013), Hasidism: A New History (2017) oraz Historical Atlas of Hasidism (2018).

+ Dr hab. Jolanta Żyndul

 Historyczka, specjalizująca się w historii Żydów w Polsce i stosunków polsko-żydowskich w XIX i XX wieku; pracowała na Instytucie Historycznym UW (1991-2013) i Muzeum Polin (2014-2016), obecnie w ŻIH; wykładała na Notre Dame University (2004/2005), Potsdam Universität (2014) oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim (2016/2017); laureatka Nagrody im. Hirszowiczów; autorka m.in. Państwo w państwie? Autonomia narodowo-kulturalna w Europie Środkowowschodniej w XX wieku (2000); Kłamstwo krwi. Legenda mordu rytualnego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (2011).